Отворена покана за участие във Фестивал на открито "Западен парк"
21.02 - 31.03.2013


Фондация Credo Bonum обявява отворена покана за изпращане на предложения за програмата на второто издание на фестивала, който ще се проведе през юни 2013 в Западен парк.

Събитието е част от проект: „Фестивали за изкуство в публичното пространство: SOFIA CONTEMPORARY и Фестивал на открито в Западен парк”, по договор BG161PO001/1.1-10/2010 със Столична община, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Проектът цели да развие платформа за организиране на съвременен градски фестивал в периферните зони, с богата програма от събития, които променят облика на градската среда и опосредстват комуникацията с публиката.

Идеята на фестивала е да срещне отблизо публиката с различните форми на съвременното изкуство и да покаже богатия ресурс, който то може да предложи, в процеса на промяна на утвърдени нагласи и отношения. Програмната схема залага на синтез между изкуствата, достъпен език и интеракция, която да промени позицията на публиката от пасивни наблюдатели към активни участници.

Фокусът в програмата на второто издание ще бъде върху проекти, които предлагат различни интерпретации на изкуство на открито, в паркова среда.

Основнита локации на фестивала тази година ще бъдат в парковата част на Западен парк като към тях могат да бъдат приобщени и алтернативни локации от околните квартали, междублокови пространства и т.н.

Повече за Западен парк и района

Западен парк известен още като „Христо Смирненски“ е най-големият парк в София, изграден през 1955-1960 г. Разположен е между кварталите Западен парк, Люлин, Факултета, Красна Поляна, Захарна фабрика и Гевгелийски с общо население 212,100 души. Попада в столичния район Илинден. През парка тече Суходолската река и минава жп линията за Перник. Преди десетилетия паркът е бил „разсадника“ на столицата за многобройни растителни видове. Има изградена инфраструктура, но няма нощно осветление.

На парка е наречена и намиращата се под булевард Царица Йоанна метро станция. Входът на Западния парк е откъм булевард Сливница. В района около парка има добре изградена и успешно функционираща голяма мрежа от учебни, културни, здравни и социални заведения.

Какви проекти могат да кандидатстват?

Поканата е ориентирана към всички форми на изкуство в публично пространство.

Програмната схема на второто издание на фестивала включва*:

 • Изложби – кураторски проекти, самостоятелни изяви, вкл. необичайни решения, адаптирани към представяне в публично пространство в пълния спектър на медии и видове в съвременното изкуство;
 • Инсталации – ленд арт, кинетик арт, аудиовизуални, светлинни и звукови инсталации, архитектура;
 • Концерти –изпълнения на живо и диджейски сетове;
 • Пърформанси – акции, танц, игра, самостоятелни и групови проекти;
 • Театрални представления – детски, куклени, гостуващи театри;
 • Презентации – срещи с гостуващи артисти и куратори, тематични лекции;
 • Прожекции – селекция от фестивали, документални филми, видеа на български и международни артисти, видео документация от реализирани проекти;
 • Уъркшопи – тематични работилници, детски занимални, кръжоци, еднодневни акции от всички сфери на съвременната култура.

* Примерите са изброени за ориентация на кандидата в критериите за подбор на програмата, но не са задължителни и не изчерпват всички възможности в съответния модул.

Приоритети

Предложените проекти трябва да отговарят на повече от едно от следните условия:

 • да са предназначени за публично пространство (паркова среда и различни пространства в околните квартали на Западен парк (Люлин, Западен парк, Захарна фабрика, Факултета, Красна поляна, Гевгелийски)
 • да са комуникативни и насочени към неподготвена публика и случайни минувачи
 • да са обвързани със социално ангажирани каузи и послания
 • да стимулират промяна в отношението към средата, в която се случват
 • да предлагат участие на публиката
 • да съдействат за комуникацията между основната локация на фестивала и жилищните квартали в района на Западен парк.

Могат да бъдат предложени както нови идеи за проекти, така и вече реализирани идеи, но адаптирани за конкретната публика и среда. Предложените проекти трябва да бъдат оригинални и времево изпълними.

Общата тематична рамка на фестивала е «Изкуство на открито, изкуство в публична среда». Всеки от участниците може да избира свободно темата и конкретните проблеми, които ще засегне с проекта си в тази рамка.

Бюджетът на предложения проект трябва да е максимално реалистичен и да включва точно описание на всички необходими за изпълнението му разходи, в това число производствени разходи, материали и услуги, пътни, нощувки, хонорари.

Няма да бъдат подкрепяни:

 • проекти с неуредени права съгласно Закона за авторските и сродни права;
 • проекти, които нарушават човешките права или подбуждат към конфликти и противопоставяне на етническа и религиозна основа; дискриминират отделни групи и суб-култури по полов признак или на основа сексуална ориентация, или ги представят в неблагоприятна светлина;
 • проекти за акции и дейности на политически партии.

Кой може да кандидатства?

В отворената покана могат да кандидатстват физически и юридически лица – артисти, куратори, организации, трупи, творчески колективи, галерии и музеи, неправителствени организации от България и чужбина.

Селекция на проектите

Селекцията на предложенията за участие в програмата ще бъде извършена от кураторите на фестивала, организационния екип на проекта и консултантивен съвет.

Как се кандидатства?

Необходимите документи за кандидатстване са:
- попълнен формуляр, който може да бъде свален от уеб страницата на фестивала: http://zapadenparkfest.bg
- Идеен проект – до 1 стандартна страница
- Кратки биографии на авторите, кураторът (до 300 думи)
- Визуални материали – снимки, видео, схеми (неповече от 10 MB)
- Бюджет

Документите и материалите се изпращат по електронна поща на адрес: office@credobonum.bg

Срок за изпращане на проектите: 31 март 2013

Резултатите ще бъдат обявени до един месец след крайния срок за кандидатстване.

За повече информация:
Фондация Credo Bonum, office@credobonum.bg, тел: 02/815 96 19

http://credobonum.bg

http://zapadenparkfest.bg

best shoes | Nike Off-White