СПОДЕЛИ НАСЛЕДСТВОТО

Нашето общо културно наследство – на града, региона и Европа, включва широк кръг от материални културни артефакти, нематериални форми на културно изразяване и природни среди, запазени и предавани като наследство от поколение на поколение, като по този начин стават част от нашата индивидуална и колективна идентичност. Дават ни поглед към минали развития и постижения и ни вдъхновяват за бъдещето. Наследството не е непроменлива величина. Начинът, по който то се развива, обогатява, възприема, промотира и предава също се променя във времето и предлага нови начини за споделяне. Обществото става все по-активно в представянето и споделянето на наследството. В този контекст, София 2019 прави опит да развие нови мрежи в предаването на наследството и да включи по-активно обществеността – гражданите и посетителите - в опазването, контекстуализацията и анализирането на неговото минало.